Prawo karne:

- obrona i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami , w tym w postępowaniach z Europejskiego Nakazu Aresztowania

- występowanie w charakterze oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego.

- porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,

- sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych

Prawo cywilne, spory:

- o roszczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich i z tytułu umów ubezpieczeń,

- o własność, zniesienie współwłasności, zasiedzenie oraz służebności,

- o roszczenia z umów najmu i dzierżawy, roboty budowlane, darowizny, przewozu, renty, dożywocia i innych umów cywilnoprawnych,

- o roszczenia z bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania i niewykonania zobowiązań, o zapłatę należności,

- postępowania o nabycie spadku oraz dział spadku, o zachowek.

Prawo rodzinne i opiekuńcze, spory:

- o rozwód i separację między małżonkami,

- o alimenty,

- o podział małżeńskiego majątku wspólnego ,

- o władzę rodzicielską i ustalenie kontaktów z dziećmi

- ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo gospodarcze.

Od wielu lat zapewniam przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo prawne w ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej. W tym zakresie wykorzystuję swoje umiejętności i wiedzę nie tylko z zakresu prawa, ale także finansów, podatków i zarządzania firmami.

Moimi klientami są duże firmy zajmujące się produkcją towarów i świadczeniem usług, w tym z branż: paliw, budownictwa, transportu i spedycji, handlu hurtowego, odnawialnych źródeł energii – wiodący na rynku regionalnym.

Obsługa firm obejmuje między innymi:

- dochodzenie zapłaty za sprzedane towary i usługi- w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

- udzielanie porad prawnych związanych działalnością Klienta,

- sporządzanie pism oraz reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi,

Mam szczególne doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym zmiany przeznaczenia gruntów, warunków zagospodarowania i zabudowy oraz pozwolenia na budowę, wynikające z obsługi prawnej Starostwa Powiatowego.